Αξεσουάρ Μπάνιου από Ανοξείδωτο Ατσάλι

Bookmark

?et??t?, 24 Feί???a???? 2021, 19:00


Σειρές Προϊόντων Ομάδες Προϊόντων
Τα προϊόντα μας με μια ματιά:

Bathroom Accessories Collection ????????΅??? s?????? a?es???? ΅p????? ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304. ??a??te? 8 se???? p?? ?a??pt??? ??as???? ?a? ΅??t???e? apa?t?se??.

Mirrors Collection ????????΅??? s?????? ?a??eft?? ap? ???sta??? 5mm ?a? a???e?d?t? ats???. ??a??te? 5 se???? ΅e p??????a d?ast?se?? ?a? s?ed???. S???de?eta? ap? ?e?΅a???΅e?e? a?t?st?se?? p?? d?at????? t??? ?a???fte? ste?????, ap? t??? ?d?at΅??? p?? ?p?????? st? ???? t?? ΅p?????.

Water Screening Elements ????????΅??e? ??se?? ??a t? d?a????s΅? t?? ΅pa????a? ? t?? ?t??s???a?. S?ed?as΅??e? ??a ?a d?at????? t?? ?p????p? ???? t?? ΅p????? ste??? ΅et? ap? t? ???t?? ? t? ?t???. ???te????ta? sta?e?? d?a????st??? ap? ???sta??? asfa?e?a? ΅e p???? 8mm ?a? st????? ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304. ??a??a?t??? ???s?΅?p???ste ????t??a ?a? ????t???ίe??a ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304.

Bathroom Equipment for the Disabled ????????΅??e? ??se?? ??a t?? e??p??s΅? t?? ????a??? ?a? t?? ????????st?? ΅p????? ????. ?atas?e?? ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304 ΅e s?st?΅a st?????? p?? ?p?st????e? e?? 400kg. ??a??s?΅? ?a? ? se??? CONTINA ap? t?? FRANKE WS.

Public Washroom Equipment ????????΅??e? ??se?? ??a t? ????????st? ΅p????. St?ίa?? ?atas?e?? ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304. ??a??te? ep?t???e? ?a? e?t??????΅e?e? ??se??. ??a??s?΅e? ?a? 3 se???? p?????t?? ap? t? FRANKE WS

Sanitary Ware Collection ????????΅??? s?????? ΅e s?st?΅ata ??pt???? ?a? e?d? ???e????, ap? t? FRANKE WS. ?atas?e?? ap? a???e?d?t? ats??? ap? AISI 304 ? ap? t? epa?astat??? ????? MIRANIT. ??a??s?΅e? 6 se???? p?????t??.

Waterflow Collection ????????΅??? s?????? ΅e s?st?΅ata d?a?e???s?? ?e???, ap? t? FRANKE WS. ??a??te? ??se?? p?? af????? ??e?t??????? ΅pata??e?, f???s?΅et?a, s?st?΅ata st?????? ?e?????, ?a??? ?a? s?st?΅ata ?t??s???a?.

Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από Ανοξείδωτο Ατσάλι AISI 304 και AISI 316 και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε Ξενοδοχεία, Πλοία, Νοσοκομεία, Κατοικίες, Δημόσια Κτίρια, κ.λ.π. σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και εργονομίας.
Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από 25 χρόνια εγγύηση.

G-Style S.A., All rights reserved.
Πολιτική της εταιρείας μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων. Έτσι, όλες οι φωτογραφίες, τα σχέδια και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.