?a?as?e??, 14 ?????st?? 2020, 13:47


FRAME ?a???fte? ΅e p?e????? p?a?s??

02.130
?a???ft?? ΅e p?e????? p?a?s?? 55x80 cm


Υλικό
????e?d?t? ?ts??? AISI 304 & ?a???ft?? 5mm

Τεχνική Περιγραφή
? ?a???ft?? ΅e ??e????? ??a?s?? e??a? ?atas?e?as΅???? ap? a???e?d?t? ats??? AISI 304 ?a? ???sta???. ?? p?a?s?? e??a? ?atas?e?as΅??? ap? ??as΅a ΅e ??e? t?? a??΅?? t?? a?ad?p??΅??e? ??a ap?f??? at???΅at??. ?a t΅?΅ata t?? p?a?s??? ?a? ? ί?s? st?????? s??d???ta? ΅eta?? t??? ΅e ΅??a???? t??p?, ????? s??????s?. ? ?a???ft?? ap? ???sta??? 5mm ΅e epa?????s?, ep??????s? ?a? ίe????? a?????a?t???? p??stas?a? ??????ta? st? p?a?s?? ?a? st? ί?s? st?????? ΅e e?d??? a?t??????t? ta???a ?a? s???????. ?? s?st?΅a a???t?s?? t?? ?a???ft? ep?t??pe? t?? t?p???t?s? t?? ??????t?a ? ?ata????fa ????? ΅etat??p?. ? ste???s? st?? t???? ???eta? ΅e a???e?d?te? ί?de?.

Αντοχή

Σημειώσεις
G?a ΅etat??p? se a?t??a΅ί?t??? ?a???ft? ???s?΅?p??e?ta? ? a??????? a?t?stas?: 10.195-00


Στοιχεία Παραγγελίας

Κωδικός Περιγραφή
02.130-30 ?a???ft?? ΅e p?e????? p?a?s?? 55x80 cm - Inox G?a??ste??
02.130-00 ?a???ft?? ΅e p?e????? p?a?s?? 55x80 cm - Inox Sat???

G-Style S.A., All rights reserved.
Πολιτική της εταιρείας μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων. Έτσι, όλες οι φωτογραφίες, τα σχέδια και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.